zondag 21 januari 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 21 januari 2018 9:30 uur

Thema: Viering Heilig Avondmaal

Informatie

Voorganger:Ds. J. Miedema, Leeuwarden
Organist:Foeke Wiegersma
Thema:Viering Heilig Avondmaal
Liturgie
Lied voor de dienst Psalm 103: 1,2
Welkom en mededelingen
Intochtslied psalm 62: 1,4
Stil gebed votum en groet
Gebed van Inkeer
We zingen: Gezang 358: 1,2,3
Gebed om de heilige Geest
We lezen: Math 4:12-22
Collecte
We zingen: Gezang 47
Verkondiging .
Orgelspel .
We zingen: Gezang 484
Viering Heilig avondmaal
We zingen: Gezang 366
Nodiging
Lezen avondmaalsformulier .
Gedachtenis van Christus .
Onderwijzing .
Geloofsbelijdenis (staande)
Vier vragen .
We zingen: Gezang 363
Gebeden
Gemeenschap van Brood en Wijn .
Dankzegging
Slotlied ELb 246
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Lichtpunt

Het Lichtpunt in Kollumerzwaag is een stichting die vanuit Christelijke levensovertuiging hulp biedt aan mensen die dat nodig hebben. Zonder subsidie van de overheid, gesteund door verschillende kerken, wordt deze hulp aangeboden door beroepskrachten en vele vrijwilligers. Het Lichtpunt heeft veel te bieden, namelijk opvang, begeleiding, dagbesteding in eigen kaarsenmakerij en ontmoeting.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Avondmaalscollecte: Noodhulp Jemen en Syrië

Regelmatig worden we opgeschrikt door de humanitaire nood van onze medemens. Van partnerkerken en -organisaties uit Jemen, Syrië en Libanon ontving de GZB onlangs alarmerende berichten. Jemen: Door de verschrikkelijke burgeroorlog in Jemen heeft 80% van de bevolking momenteel honger. Onze partnerorganisatie weet via haar eigen netwerk voedselhulp op de juiste plaats te brengen. Zij kent de (on)mogelijkheden ter plekke. Voor € 60.000 kunnen 100 gezinnen (vijf tot acht leden per gezin) een half jaar geholpen worden. De GZB heeft inmiddels een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld. Syrië/Libanon: De winter zorgt voor de achtergebleven bevolking in Aleppo en de Syrische vluchtelingenkampen voor grote problemen. De winters zijn streng in deze regio. Er is behoefte aan voedselpakketten en brandstof en vooral dekens,kleding en schoeisel. De Armeense kerk doet een dringend beroep op ons om voor de winterhulp minimaal € 50.000 beschikbaar te stellen.